Spring naar hoofdcontent

Maak het mogelijk met de SIG

De SIG is een professionele organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt kleinschalige begeleiding op maat op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering.

Autonomie van de cliënt

Uitgangspunt in alle ondersteuning die de SIG biedt, is de autonomie van de cliënt. De cliënt is ‘regisseur’ van zijn/haar eigen leven. Dat betekent dat we ons richten op wat de cliënt wil en kan. We werken met bewezen effectieve methodieken om de wensen, mogelijkheden en individuele ondersteuningsbehoeften van cliënten helder te krijgen. Aan de hand van periodieke evaluaties met cliënten (en hun vertegenwoordigers) worden begeleidingsplannen bijgesteld.

Respect voor de cliënt

De SIG respecteert mensen zoals ze zijn, met ieder zijn of haar eigen mogelijkheden, wensen, behoeften, beperkingen en eigenaardigheden. Die basishouding geldt voor onze cliënten én voor de manier waarop we intern, als medewerkers, met elkaar omgaan. Geen betutteling of strikt hiërarchische structuur dus. De SIG denkt niet voor of over, maar mét mensen.

Transparantie in het werk

Transparantie staat voor: zichtbaar maken wat je doet, waarom je dat doet en wat de beoogde én gerealiseerde effecten daarvan zijn. Dat houdt een zekere kwetsbaarheid in. Want als je als organisatie echt transparant wilt zijn, vlucht je niet voor fouten in de uitvoering. In onze visie kunnen en mogen er fouten worden gemaakt waar mensen met mensen werken. De SIG stelt zich hier open in op. Afspraken zijn begrijpelijk, inzichtelijk en toetsbaar. We hebben een vertrouwenspersoon voor cliënten/verwanten en een onafhankelijke klachtenprocedure.

Professionaliteit in het werk

De SIG werkt met betrokken, ervaren en bovenal professionele medewerkers en vakspecialisten, zoals gedragskundigen en autisme-deskundigen. Via scholing, training, supervisie en intervisie houden we de kennis en deskundigheid op alle niveaus in onze organisatie op peil. We staan open voor nieuwe inzichten en methodieken. De SIG neemt ook zelf vernieuwende initiatieven.

Cliënten
Medewerkers
Vrijwilligers

Ons werkgebied strekt zich uit van Heemstede tot aan Limmen. We hebben in deze regio een groot aantal (beschermde) woonprojecten voor kinderen, jongeren en volwassenen, diverse (wijk)steunpunten, van waaruit gezinnen en zelfstandig wonende cliënten worden begeleid en verschillende kleinschalige dagbestedingsprojecten. We bieden voorts professionele zorg in particuliere woonprojecten.

Totaalzorg

Begrippen als privacy, autonomie en eigen regie waren in de jaren zeventig van de vorige eeuw volstrekt onbekend. In Schapenduinen woonden zo’n vijftig kinderen, verdeeld over leefgroepen van circa twaalf kinderen. Er waren slaapzalen en de kinderen gingen in groepen tegelijk onder de douche. Deze grootschaligheid is vandaag de dag - gelukkig - ondenkbaar.

Vermaatschappelijking

Begin jaren negentig van de vorige eeuw kwamen als gevolg van bezuinigingen en veranderende inzichten grote vernieuwingen op gang. Integratie, emancipatie, zelfstandigheid en individuele ontplooiing werden nieuwe doelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De ‘totaalzorg’ werd verlaten, de zorg onderging een ‘vermaatschappelijking’: mensen met een beperking moesten de mogelijkheid krijgen volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Ze werden waar mogelijk ook ín de samenleving gehuisvest. De SIG koos al vroeg voor scheiding tussen wonen en zorg, voor privacy in een veilige omgeving en voor (ambulante) ondersteuning op maat.

De letters S I G

De Katholieke Stichting Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten ging in de loop der tijd diverse samenwerkingsverbanden aan, onder meer met de Stichting Begeleid Zelfstandig Wonen Zuid-Kennemerland en de MDGG, de voorloper van Mee Noordwest-Holland. De naam ‘SIG’ staat oorspronkelijk voor de afkorting van Samenwerkende Instellingen voor Geestelijk Gehandicapten. Die volledige naam hebben we gaandeweg losgelaten; de afkorting is onze naam geworden en staat voor wat we zijn: organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking. Hierin bundelen we dus ruim 50 jaar brede professionele deskundigheid ervaring op het gebied van ondersteuning bij opvoeden, wonen en leven!